Bloková výjimka

§ 3 odst.1 zákona č. 143/2001 Sb.

Rádi bychom Vás informovali o blokové výjimce týkající se servisu motorových vozidel, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2004. Zde je rekapitulace základních faktu a jejich význam pro nezávislý autoservis.

Může nezávislý autoservis opravovat vozidlo v záruce a může při tom použít náhradní díly od jiného dodavatele než od výrobce vozidla?
 
Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky tím, že nedošlo k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí ovšem podmiňovat platnost záruky tím, že veškeré opravy a údržba v záruční době budou prováděny v autorizovaných opravnách, neboť by tím podstatně omezoval soutěž na trhu opravy automobilů. Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu, proto nemůže mít vliv na platnost záruky výrobce.

Výrobce vozidla může vyžadovat použití svých originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace), ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby, které platí majitel vozidla. Při takové opravě nebo údržbě lze proto použít i jiný než výrobcem dodaný náhradní díl, aniž by tím byla dotčena platnost záruky (samozřejmě s výjimkou případu, kdy by byla následná vada vozidla způsobena vadou takového dílu).

Jaké další výhody pro nezávislý servis z nové blokové výjimky vyplývají?
 
Je to především přístup k technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení a nástrojům, které jsou nutné k opravám a údržbě motorových vozidel nebo souvisejícím ekologickým opatřením, jakož i k příslušnému programovému vybavení nebo odborné instruktáži. 

Přístup musí zahrnovat zejména možnost neomezeně využívat elektronických a diagnostických systémů motorového vozidla, programovat tyto systémy podle standardních postupů dodavatele, využít návodu k opravám a údržbě nebo informací nutných pro používání diagnostických a údržbářských zařízení, jakož i dalšího vybavení. 

Přístup musí být dále poskytován bezodkladně nediskriminační a přiměřenou formou a poskytované údaje musí mít prakticky využitelnou formu. 

Výrobce vozidla je tedy povinen nezávislému servisu poskytnout za obdobných podmínek jako autorizovanému opravci výše uvedené informace, nástroje či jiné vybavení (např. speciální nářadí, diagnostická zařízení atd.). 

Věříme, že Vám tato informace pomůže dobře se orientovat v nové blokové výjimce, která je důležitým faktem při výběru Vašeho autoservisu.
 

Nová bloková výjimka pro oblast servisu a oprav vozidel

(02.11.2010)

Evropská komise přijala dne 27.5.2010 Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 - novou blokovou výjimku pro sektor motorových vozidel. Nařízení je platné od 1.6.2010 a je závazné pro oblast servisu a oprav motorových vozidel, včetně distribuce náhradních dílů. O blokové výjimce mj. informovalo sdružení SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky.

Nová bloková výjimka se týká pouze obchodu s náhradními díly, servisu a údržby motorových vozidel.

Obecně řeší bloková výjimka mj. to, že servisní prohlídky předepsané výrobcem vozidla, opravy a výměny provozem opotřebených dílů a opravy po haváriích, může provádět jakákoliv neautorizovaná opravna.

Netýká se to ovšem záručních oprav, tedy opravy nebo výměny dílů s výrobní vadou. Spotřebitel má tedy právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby. Aby tímto ovšem spotřebitel neztratil záruku na vozidlo, je nutné dodržet následující:
  • montovat jen díly certifikované výrobcem dílů jako originální náhradní díl nebo náhradní díl kvalitativně rovnocenný 
  • při údržbě a opravě vždy dodržovat postupy a rozsah stanovené výrobcem automobilu
Z uvedeného vyplývá, že zákazník nepřijde o záruku na vozidlo v případě, bude-li mu při servisním zásahu montován certifikovaný náhradní díl nebo kvalitativně rovnocenný díl a budou dodrženy postupy dané výrobcem vozidla. Za odvedenou práci a dodaný výrobek nese odpovědnost autoservis, v případě škody je za škodu zodpovědný. Záruka na prodané náhradní díly musí být poskytována 24 měsíců od doby uvedení do provozu s tím, že po dobu prvních šesti měsíců musí v případě reklamace dokázat autoservis, že závada neexistovala v době prodeje náhradního dílů, ve zbývajících osmnácti měsících je toto důkazní břemeno na zákazníkovi.

Co jsou to originální náhradní díly?
 
Originální náhradní díly vyráběné výrobcem vozidel. Pro tyto náhradní díly platí následující pravidla: 
  • výrobce vozidel může zavázat své autorizované opravny k tomu, aby tuto skupinu originálních náhradních dílů používaly pro práce v rámci záruky, bezplatného servisu nebo při svolávacích akcích,
  • výrobce vozidel nesmí omezovat možnosti svých obchodníků, prodávat aktivně nebo pasivně tuto skupinu náhradních dílů nezávislým opravnám, které je používají pro opravy a údržbu motorových vozidel
Originální náhradní díly, které jsou dodávány výrobcem náhradních dílů výrobci vozidel, který je dále prodává svým distibučním partnerům. Pro tyto náhradní díly platí tato pravidla:
  • výrobci náhradních dílů nesmí být bráněno, aby na těchto dílech efektivně a dobře viditelně umístil svoji obchodní nebo firemní značku (včetně balení a dokumentů)
  • nesmí být omezena možnost výrobce těchto náhradních dílů dodávat tyto všem autorizovaným nebo neautorizovaným obchodníkům s díly nebo opravnám
  • výrobce vozidel může zavázat své autorizované opravny k tomu, aby tuto skupinu originálních náhradních dílů používaly pro práce v rámci záruky, bezplatného servisu nebo při svolávacích akcích 
  • výrobce vozidel nesmí omezovat možnosti svých obchodníků prodávat aktivně nebo pasivně tuto skupinu originálních náhradních dílů nezávislým opravnám
Originální náhradní díly, které nejsou dodávány příslušnému výrobci vozidel, ale přesto jsou vyráběné podle jím daných specifikací a výrobních standardů. Výrobce těchto náhradních dílů je dodává buď nezávislým obchodníkům s díly nebo přímo opravnám. Pro tuto skupinu platí následující pravidla:
  • výrobci dílu nesmí být bráněno, aby na těchto dílech efektivně a dobře viditelně umístil svoji obchodní nebo firemní značku (včetně balení), 
  • nesmí být omezena možnost výrobce těchto náhradních dílů tyto dodávat všem autorizovaným nebo nezávislým obchodníkům s díly nebo opravnám 
Co jsou to kvalitativně rovnocenné náhradní díly?
 
Kvalitativně rovnocennými náhradními díly se rozumí náhradní díly vyráběné soutěžitelem, který je kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů použitých či používaných při montáži nových motorových vozidel.